Základné informácie o regulácii

Regulácia
Solidárna zodpovednosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov
Citácia
Ak sa na tom istom spracúvaní zúčastnil viac než jeden prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ alebo prevádzkovateľ aj sprostredkovateľ spoločne a sú podľa odsekov 2 a 3 zodpovední za škodu spôsobenú spracúvaním, každý z nich zodpovedá za celú škodu, aby sa dotknutej osobe zabezpečila účinná náhrada.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VIII, Článok 82, odsek 4
Predmet regulácie Prerušenie konania (Článok 82, Kapitola VIII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Nepriama povinnoť Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88411