Základné informácie o regulácii

Regulácia
Personál Európskeho dozorného úradníka
Citácia
Personál európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ktorý sa zapája do plnenia úloh uložených týmto nariadením výboru, je súčasťou inej hierarchickej štruktúry ako personál, ktorý plní úlohy uložené európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 3, Článok 75, odsek 3
Predmet regulácie Sekretariát (Článok 75, Oddiel 3, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Personál európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88459