Článok 6 - Zákonnosť spracúvania

Zákonnosť spracúvania – súhlas dotknutej osoby
Zákonnosť spracúvania – plnenie zmluvy
Zákonnosť spracúvania – plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
Zákonnosť spracúvania – ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej osoby
Zákonnosť spracúvania – plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci
Zákonnosť spracúvania – oprávnený záujem prevádzkovateľa
Možnosť aplikácie osobitných požiadaviek pre spracúvanie podľa ods. 1 písm. c) a e) nariadenia
Nutná podmienka existencie právneho základu pre spracúvanie podľa ods. 1 písm. c) a e) nariadenia
Spracúvanie osobných údajov na iný ako pôvodne získaný účel