Základné informácie o regulácii

Regulácia
Rozsah právomoci Európskeho dozorného úradníka v rámci čl. 65 nariadenia
Citácia
V prípadoch uvedených v článku 65 má európsky dozorný úradník pre ochranu údajov hlasovacie práva len pri rozhodnutiach, ktoré sa týkajú zásad a pravidiel vzťahujúcich sa na inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie, ktoré svojou podstatou zodpovedajú zásadám a pravidlám tohto nariadenia.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 3, Článok 68, odsek 6
Predmet regulácie Európsky výbor pre ochranu údajov (Článok 68, Oddiel 3, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88453