Článok 78 - Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu

Právo fyzickej alebo právnickej osoby na súdny prostriedok nápravy voči právne záväznému rozhodnutiu dozorného orgánu
Možnosti využitia súdneho prostriedku nápravy dotknutou osobou v kontexte podanej sťažnosti
Miestna príslušnosť súdov na podanie návrhu na začatie konania proti dozornému orgánu
Postúpenie stanoviska alebo rozhodnutia príslušnému súdnemu orgánu