Základné informácie o regulácii

Regulácia
Postúpenie stanoviska alebo rozhodnutia príslušnému súdnemu orgánu
Citácia
Ak sa návrh na začatie konania podáva proti rozhodnutiu dozorného orgánu, ktorému predchádzalo stanovisko alebo rozhodnutie výboru v rámci mechanizmu konzistentnosti, dozorný orgán takéto stanovisko alebo rozhodnutie postúpi súdu.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VIII, Článok 78, odsek 4
Predmet regulácie Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu (Článok 78, Kapitola VIII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883a8