Základné informácie o regulácii

Regulácia
Implementácia dodatočných právomocí pre dozorný orgán
Citácia
Každý členský štát môže prostredníctvom právnych predpisov stanoviť, že jeho dozorný orgán má popri právomociach uvedených v odsekoch 1, 2 a 3 ďalšie právomoci. Výkon uvedených právomocí nesmie zasahovať do účinného fungovania kapitoly VII.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VI, Oddiel 2, Článok 58, odsek 6
Predmet regulácie Právomoci (Článok 58, Oddiel 2, Kapitola VI)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Členské štáty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88433