Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právomoc Komisie prijímať delegované akty
Citácia
Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
Legislatívna lokalizácia Kapitola X, Článok 92, odsek 1
Predmet regulácie Vykonávanie delegovania právomocí (Článok 92, Kapitola X)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Európska komisia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883fd