Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zriadenie Európskeho výboru pre ochranu údajov
Citácia
Týmto sa zriaďuje Európsky výbor pre ochranu údajov (ďalej len „výbor“) ako orgán Únie s právnou subjektivitou.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 3, Článok 68, odsek 1
Predmet regulácie Európsky výbor pre ochranu údajov (Článok 68, Oddiel 3, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Európsky výbor pre ochranu údajov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88453