Základné informácie o regulácii

Regulácia
Situácie vyžadujúce obligatórne posúdenie vplyvu
Citácia
Posúdenie vplyvu na ochranu údajov uvedené v odseku 1 sa vyžaduje najmä v prípadoch:
a) systematického a rozsiahleho hodnotenia osobných aspektov týkajúcich sa fyzických osôb, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania a z ktorého vychádzajú rozhodnutia s právnymi účinkami týkajúcimi sa fyzickej osoby alebo s podobne závažným vplyvom na ňu;
b) spracúvania vo veľkom rozsahu osobitných kategórií údajov podľa článku 9 ods. 1 alebo osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky podľa článku 10, alebo
c) systematického monitorovania verejne prístupných miest vo veľkom rozsahu.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 3, Článok 35, odsek 3
Predmet regulácie Posúdenie vplyvu na ochranu údajov (Článok 35, Oddiel 3, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Požiadavka
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88401