Základné informácie o regulácii

Regulácia
Kontaktovanie zodpovednej osoby
Citácia
Dotknuté osoby môžu kontaktovať zodpovednú osobu v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania ich osobných údajov a uplatňovania ich práv podľa tohto nariadenia.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 38, odsek 4
Predmet regulácie Postavenie zodpovednej osoby (Článok 38, Oddiel 4, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Dotknutá osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883be