Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právomoc dozorného orgánu a primerané procesné záruky
Citácia
Výkon právomocí dozorného orgánu podľa tohto článku podlieha primeraným procesným zárukám v súlade s právom Únie a právom členského štátu vrátane účinného súdneho prostriedku nápravy a riadneho procesu.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VIII, Článok 83, odsek 8
Predmet regulácie Všeobecné podmienky ukladania správnych pokút (Článok 83, Kapitola VIII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8841b