Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povoľovacie a poradné právomoci dozorného orgánu
Citácia
Každý dozorný orgán má všetky tieto povoľovacie a poradné právomoci:
a) poskytovať poradenstvo prevádzkovateľovi v súlade s postupom predchádzajúcej konzultácie uvedeným v článku 36;
b) vydávať z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie stanoviská k akýmkoľvek otázkam súvisiacim s ochranou osobných údajov adresované národnému parlamentu, vláde členského štátu alebo v súlade s právom členského štátu iným inštitúciám a orgánom, ako aj verejnosti;
c) povoliť spracúvanie uvedené v článku 36 ods. 5, ak právo členského štátu vyžaduje takéto predchádzajúce povolenie;
d) vydávať stanoviská a schvaľovať návrhy kódexov správania podľa článku 40 ods. 5;
e) akreditovať certifikačné subjekty podľa článku 43;
f) vydávať certifikácie a schvaľovať kritériá certifikácie v súlade s článkom 42 ods. 5;
g) prijímať štandardné doložky o ochrane údajov uvedené v článku 28 ods. 8 a článku 46 ods. 2 písm. d);
h) schvaľovať zmluvné doložky uvedené v článku 46 ods. 3 písm. a);
i) schvaľovať administratívne dojednania uvedené v článku 46 ods. 3 písm. b);
j) schvaľovať záväzné vnútropodnikové pravidlá podľa článku 47.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VI, Oddiel 2, Článok 58, odsek 3
Predmet regulácie Právomoci (Článok 58, Oddiel 2, Kapitola VI)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88433