Základné informácie o regulácii

Regulácia
Odobranie akreditácie certifikačného subjektu
Citácia
Príslušný dozorný orgán alebo národný akreditačný orgán bez toho, aby bola dotknutá kapitola VIII, odoberie akreditáciu certifikačného subjektu podľa odseku 1 tohto článku, ak nie sú splnené podmienky na akreditáciu alebo sa podmienky na akreditáciu už viac neplnia, alebo ak sú kroky podniknuté certifikačným subjektom v rozpore s týmto nariadením.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 43, odsek 7
Predmet regulácie Certifikácia (Článok 43, Oddiel 5, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Nepriame právo Dozorný orgán
Národný akreditačný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8840f