Základné informácie o regulácii

Regulácia
Informačná povinnosť dozorného orgánu po prijatí sťažnosti
Citácia
Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, informuje sťažovateľa o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa článku 78.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VIII, Článok 77, odsek 2
Predmet regulácie Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Článok 77, Kapitola VIII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Dozorný orgán
Nepriame právo Sťažovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88414