Článok 4 - Vymedzenie pojmov

Osobné údaje
Spracúvanie
Obmedzenie spracúvania
Profilovanie
Pseudonymizácia
Informačný systém
Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Príjemca
Tretia strana
Súhlas dotknutej osoby
Porušenie ochrany osobných údajov
Genetické údaje
Biometrické údaje
Údaje týkajúce sa zdravia
Hlavná prevádzkareň
Zástupca
Podnik
Skupina podnikov
Záväzné vnútropodnikové pravidlá
Dozorný orgán
Dotknutý dozorný orgán
Cezhraničné spracúvanie
Relevantná a odôvodnená námietka
Služba informačnej spoločnosti
Medzinárodná organizácia