Základné informácie o regulácii

Regulácia
Dotknutý dozorný orgán
Citácia
Na účely tohto nariadenia:
„dotknutý dozorný orgán“ je dozorný orgán, ktorého sa spracúvanie osobných údajov týka, pretože:
a)
prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je usadený na území členského štátu tohto dozorného orgánu;
b)
dotknuté osoby s pobytom v členskom štáte tohto dozorného orgánu sú podstatne ovplyvnené alebo budú pravdepodobne podstatne ovplyvnené spracúvaním; alebo
c)
sťažnosť sa podala na tento dozorný orgán;
Legislatívna lokalizácia Kapitola I, Článok 4, odsek 22
Predmet regulácie Vymedzenie pojmov (Článok 4, Kapitola I)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8841a