Základné informácie o regulácii

Regulácia
Predkladanie návrhu kritérií na akreditáciu príslušným dozorným orgánom
Citácia

Príslušný dozorný orgán predloží návrh kritérií na akreditáciu subjektu uvedeného v odseku 1 tohto článku výboru podľa mechanizmu konzistentnosti uvedenému v článku 63.

Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 41, odsek 3
Predmet regulácie Monitorovanie schválených kódexov správania (Článok 41, Oddiel 5, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Dozorný orgán
Nepriame právo Európsky výbor pre ochranu údajov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883fb