Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oprávnenia dozorného orgánu v kontexte oznamovacej povinnosti prevádzkovateľa
Citácia
Ak prevádzkovateľ ešte porušenie ochrany osobných údajov neoznámil dotknutej osobe, dozorný orgán môže po zvážení pravdepodobnosti porušenia ochrany osobných údajov vedúceho k vysokému riziku požadovať, aby tak urobil, alebo môže rozhodnúť, že je splnená niektorá z podmienok uvedených v odseku 3.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 2, Článok 34, odsek 4
Predmet regulácie Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe (Článok 34, Oddiel 2, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Právo
Nepriama povinnosť
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Dozorný orgán
Nepriama povinnoť Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883db