Základné informácie o regulácii

Regulácia
Úlohy Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
Citácia

Predseda má tieto úlohy:
a) zvoláva zasadnutia výboru a pripravuje ich program;
b) oznamuje rozhodnutia, ktoré prijme výbor podľa článku 65, vedúcemu dozornému orgánu a dotknutým dozorným orgánom;
c) zabezpečuje včasné plnenie úloh výboru, najmä v súvislosti s mechanizmom konzistentnosti uvedeným v článku 63.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 3, Článok 74, odsek 1
Predmet regulácie Úlohy predsedu (Článok 74, Oddiel 3, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Predseda Európskeho výboru pre ochranu údajov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88458