Kapitola I - Všeobecné ustanovenia

Článok 1 - Predmet úpravy a ciele

Predmet nariadenia
Cieľ nariadenia
Garancia voľného pohybu osobných údajov

Článok 2 - Vecná pôsobnosť

Rozsah vecnej pôsobnosti nariadenia
Negatívne vymedzenie vecnej pôsobnosti
Pôsobnosť nariadenia pre inštitúcie, úrady a agentúry Únie
Uplatňovanie smernice 2000/31/ES

Článok 3 - Územná pôsobnosť

Územná pôsobnosť nariadenia pre subjekty v EÚ
Územná pôsobnosť nariadenia pre subjekty mimo EÚ
Územná pôsobnosť nariadenia pre miesto s právom členského štátu

Článok 4 - Vymedzenie pojmov

Osobné údaje
Spracúvanie
Obmedzenie spracúvania
Profilovanie
Pseudonymizácia
Informačný systém
Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Príjemca
Tretia strana
Súhlas dotknutej osoby
Porušenie ochrany osobných údajov
Genetické údaje
Biometrické údaje
Údaje týkajúce sa zdravia
Hlavná prevádzkareň
Zástupca
Podnik
Skupina podnikov
Záväzné vnútropodnikové pravidlá
Dozorný orgán
Dotknutý dozorný orgán
Cezhraničné spracúvanie
Relevantná a odôvodnená námietka
Služba informačnej spoločnosti
Medzinárodná organizácia