Základné informácie o regulácii

Regulácia
Územná pôsobnosť nariadenia pre subjekty mimo EÚ
Citácia
Toto nariadenie sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb, ktoré sa nachádzajú v Únii, prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorý nie je usadený v Únii, pričom spracovateľská činnosť súvisí:
a) s ponukou tovaru alebo služieb týmto dotknutým osobám v Únii bez ohľadu na to, či sa od dotknutej osoby vyžaduje platba, alebo
b) so sledovaním ich správania, pokiaľ ide o ich správanie na území Únie.
Legislatívna lokalizácia Kapitola I, Článok 3, odsek 2
Predmet regulácie Územná pôsobnosť (Článok 3, Kapitola I)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88415