Základné informácie o regulácii

Regulácia
Minimálne obsahové náležitosti oznámenia o porušení ochrany osobných údajov
Citácia
Oznámenie uvedené v odseku 1 musí obsahovať aspoň:
a) opis povahy porušenia ochrany osobných údajov vrátane, podľa možnosti, kategórií a približného počtu dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, a kategórií a približného počtu dotknutých záznamov o osobných údajoch;
b) meno/názov a kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií;
c) opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov;
d) opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom s cieľom napraviť porušenie ochrany osobných údajov vrátane, podľa potreby, opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 2, Článok 33, odsek 3
Predmet regulácie Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu (Článok 33, Oddiel 2, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88449