Článok 32 - Bezpečnosť spracúvania

Prijatie primeraných organizačných a technických opatrení
Posudzovanie primeranej úrovne bezpečnosti
Možnosti a mechanizmy preukázania súladu s požiadavkami podľa čl. 32 ods. 1 nariadenia
Zabezpečenie súladu konania osôb v mene prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa s nariadením