Základné informácie o regulácii

Regulácia
Osobitné ustanovenia o príslušnosti súdov vo veci totožných konaní
Citácia
Ak ide o konania na prvom stupni, súd, ktorý nezačal konať ako prvý, môže tiež na návrh jedného z účastníkov odmietnuť príslušnosť, ak súd, ktorý začal konať ako prvý, je príslušný rozhodovať v uvedených veciach a ak jeho právny poriadok pripúšťa ich spojenie.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VIII, Článok 81, odsek 3
Predmet regulácie Prerušenie konania (Článok 81, Kapitola VIII)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Súd ktorý nezačal konať ako prvý
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883fe