Základné informácie o regulácii

Regulácia
Spracúvanie údajov na žurnalistické účely alebo na účely akademickej, umeleckej alebo literárnej tvorby
Citácia
Pokiaľ ide o spracúvanie vykonávané na žurnalistické účely alebo na účely akademickej, umeleckej alebo literárnej tvorby, členské štáty stanovia výnimky alebo odchýlky z kapitoly II (zásady), kapitoly III (práva dotknutej osoby), kapitoly IV (prevádzkovateľ a sprostredkovateľ), kapitoly V (prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám), kapitoly VI (nezávislé dozorné orgány), kapitoly VII (spolupráca a konzistentnosť) a kapitoly IX (osobitné situácie spracúvania údajov), ak sú potrebné na zosúladenie práva na ochranu osobných údajov so slobodou prejavu a právom na informácie.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IX, Článok 85, odsek 2
Predmet regulácie Spracúvanie a sloboda prejavu a právo na informácie (Článok 85, Kapitola IX)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Členské štáty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883d3