Článok 46 - Prenosy vyžadujúce primerané záruky

Prenos osobných údajov v prípade absencie rozhodnutia podľa čl. 45 ods. 3 nariadenia
Možnosti a spôsoby ustanovenia primeraných záruk podľa čl. 46 ods. 1 nariadenia
Prioritné formy a spôsoby zabezpečenia primeraných záruk uvedených v čl. 46 ods. 1 nariadenia
Uplatňovanie mechanizmu konzistentnosti v kontexte čl. 46 ods. 3 nariadenie
Platnosť povolení vydaných podľa čl. 26 ods. 2 smernice 95/46/ES