Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť mlčanlivosti členov a personálu dozorného orgánu
Citácia
Člen alebo členovia a personál každého dozorného orgánu podliehajú v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu povinnosti zachovávať profesijné tajomstvo, pokiaľ ide o dôverné informácie, o ktorých sa dozvedeli pri plnení svojich úloh alebo pri výkone svojich právomocí, a to tak počas ich funkčného obdobia, ako aj po ňom. Počas ich funkčného obdobia sa táto povinnosť zachovávať profesijné tajomstvo vzťahuje najmä na ohlasovanie porušení tohto nariadenia fyzickými osobami.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VI, Oddiel 1, Článok 54, odsek 2
Predmet regulácie Všeobecné podmienky týkajúce sa členov dozorného orgánu (Článok 54, Oddiel 1, Kapitola VI)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Člen dozorného orgánu
Nepriame právo Dotknutá osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883ed