Základné informácie o regulácii

Regulácia
Určenie spoločnej zodpovednej osoby v rámci orgánov verejnej moci alebo verejnoprávnych subjektov
Citácia
Ak je prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt, pre viaceré takéto orgány alebo subjekty sa môže určiť jedna zodpovedná osoba, pričom sa zohľadní ich organizačná štruktúra a veľkosť.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 37, odsek 3
Predmet regulácie Určenie zodpovednej osoby (Článok 37, Oddiel 4, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8844a