Základné informácie o regulácii

Regulácia
Spolupráca dozorných orgánov a Komisie s využitím mechanizmu konzistentnosti
Citácia
S cieľom prispievať ku konzistentnému uplatňovaniu tohto nariadenia v celej Únii dozorné orgány spolupracujú navzájom a v relevantných prípadoch s Komisiou prostredníctvom mechanizmu konzistentnosti, ako sa stanovuje v tomto oddiele.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 2, Článok 63
Predmet regulácie Spoločné operácie dozorných orgánov (Článok 63, Oddiel 2, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Dozorný orgán
Európska komisia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883cb