Základné informácie o regulácii

Regulácia
Nadobudnutie účinnosti delegovaného aktu
Citácia
Delegovaný akt prijatý podľa článku 12 ods. 8 a článku 43 ods. 8 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.
Legislatívna lokalizácia Kapitola X, Článok 92, odsek 5
Predmet regulácie Vykonávanie delegovania právomocí (Článok 92, Kapitola X)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Nepriama povinnoť Európsky parlament
Rada Európskej únie
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883fd