Článok 99 - Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Nadobudnutie účinnosti nariadenia
Uplatňovanie nariadenia