Základné informácie o regulácii

Regulácia
Pravidlá pre určovanie úloh, povinností, a požiadaviek na členov dozorného orgánu
Citácia
Každý členský štát prostredníctvom právnych predpisov upraví všetky tieto skutočnosti:
a) zriadenie každého dozorného orgánu;
b) kvalifikáciu a požiadavky na kandidátov na miesto člena každého dozorného orgánu;
c) pravidlá a postupy vymenovania člena alebo členov každého dozorného orgánu;
d) trvanie funkčného obdobia člena alebo členov každého dozorného orgánu, ktoré nesmie byť kratšie ako štyri roky, s výnimkou prvého vymenovania do funkcie po 24. máji 2016, ktoré môže byť kratšie, ak je z dôvodu ochrany nezávislosti dozorného orgánu nevyhnutné použiť časovo rozložený postup vymenovania do funkcií;
e) či sú člen alebo členovia každého dozorného orgánu oprávnení na opätovné vymenovanie, a ak áno, na koľko funkčných období;
f) podmienky upravujúce povinnosti člena alebo členov a personálu každého dozorného orgánu, zákazy týkajúce sa konaní, pracovnej činnosti a výhod nezlučiteľných s funkciou člena počas funkčného obdobia a po ňom a pravidlá upravujúce ukončenie pracovného pomeru.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VI, Oddiel 1, Článok 54, odsek 1
Predmet regulácie Všeobecné podmienky týkajúce sa členov dozorného orgánu (Článok 54, Oddiel 1, Kapitola VI)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Členské štáty
Nepriame právo Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883ed