Základné informácie o regulácii

Regulácia
Prístup k osobným údajom v úradných dokumentoch
Citácia
Osobné údaje v úradných dokumentoch, ktoré má v držbe orgán verejnej moci alebo verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt na účely splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme, môže daný orgán alebo subjekt poskytnúť v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt podlieha, s cieľom zosúladiť prístup verejnosti k úradným dokumentom s právom na ochranu osobných údajov podľa tohto nariadenia.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IX, Článok 86
Predmet regulácie Spracúvanie a prístup verejnosti k úradným dokumentom (Článok 86, Kapitola IX)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Verejnosť
Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883b0