Základné informácie o regulácii

Regulácia
Doba platnosti akreditácie a podmienky jej predĺženia
Citácia
Certifikačné subjekty uvedené v odseku 1 sú zodpovedné za riadne posúdenie, ktoré povedie k certifikácii alebo odňatiu tejto certifikácie, pričom tým nie je dotknutá zodpovednosť prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa zabezpečiť súlad s týmto nariadením. Akreditácia sa vydáva na maximálne obdobie piatich rokov a možno ju obnoviť za rovnakých podmienok, pokiaľ certifikačný subjekt spĺňa požiadavky stanovené v tomto článku.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 43, odsek 4
Predmet regulácie Certifikácia (Článok 43, Oddiel 5, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Nepriama povinnoť Certifikačný subjekt
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8840f