Kapitola VII - Spolupráca a konzistentnosť

Článok 60 - Spolupráca medzi vedúcim dozorným orgánom a inými dotknutými dozornými orgánmi

Spolupráca vedúceho dozorného orgánu a dotknutých dozorných orgánov
Vzájomná spolupráca medzi dozornými orgánmi
Oznamovanie informácií vedúcim dozorným orgánom iným dozorným orgánom
Postup vedúceho dozorného orgánu v prípade nesúhlasu s podanou námietkou
Postup vedúceho dozorného orgánu v prípade súhlasu s podanou námietkou
Záväznosť návrhu rozhodnutia pre dozorné orgány
Oznamovacia povinnosť vedúceho dozorného orgánu v prípade prijatia podanej žiadosti
Oznamovacia povinnosť vedúceho dozorného orgánu v prípade odmietnutia podanej žiadosti
Postup vedúceho dozorného orgánu a dotknutých dozorných orgánov v prípade čiastočného odmietnutia žiadosti
Povinnosti prevádzkovateľa (alebo sprostredkovateľa) po oznámení rozhodnutia
Dôvody aplikácie postupu pre naliehavé prípady
Poskytovanie informácií medzi vedúcim dozorným orgánom a dotknutými dozornými orgánmi

Článok 61 - Vzájomná pomoc

Poskytovanie informácií a súčinnosť medzi dozornými orgánmi
Prijatie primeraných opatrení za účelom efektívnej kooperácie dozorných orgánov
Žiadosť o pomoc alebo spoluprácu
Dôvody odmietnutia žiadosti zo strany dožiadaného orgánu
Informácie poskytované žiadajúcemu dozornému orgánu zo strany dožiadaného dozorného orgánu
Forma poskytovania informácií dožiadanými dozornými orgánmi
Základné pravidlá vzájomnej spolupráce medzi dozornými orgánmi
Predbežné opatrenie zo strany žiadajúceho dozorného orgánu
Špecifikácia postupov v rámci kooperácie medzi dozornými orgánmi

Článok 62 - Spoločné operácie dozorných orgánov

Spoločné operácie a spoločné vyšetrovanie
Príslušnosť dozorných orgánov v rámci spoločných operácií
Právomoci personálu vysielajúceho dozorného orgánu
Zodpovednosť za činnosť personálu vysielajúceho dozorného orgánu
Náhrada škody spôsobenej personálom vysielajúceho dozorného orgánu
Zákaz požadovania náhrady v súvislosti so škodou v zmysle čl. 62 ods. 4 nariadenia
Prijatie predbežného opatrenia pri nesplnení povinnosti podľa čl. 62 ods. 2 druhá veta nariadenia

Článok 63 - Mechanizmus konzistentnosti

Spolupráca dozorných orgánov a Komisie s využitím mechanizmu konzistentnosti

Článok 64 - Stanovisko výboru

Vydanie stanoviska Európskeho výboru pre ochranu údajov
Preskúmanie záležitosti Európskym výborom pre ochranu údajov
Vydanie stanoviska v zmysle čl. 64 ods. 1 a 2 nariadenia
Spolupráca dozorných orgánov a Komisie s Európskym výborom pre ochranu údajov
Informačná povinnosť Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
Obmedzenie vo veci prijatia rozhodnutia dozorným orgánom
Činnosť dozorného orgánu po obdržaní stanoviska Európskeho výboru pre ochranu údajov
Postup dotknutého dozorného orgánu v prípade odmietnutia stanoviska Európskeho výboru pre ochranu údajov

Článok 65 - Riešenie sporov výborom

Dôvody prijatia záväzného rozhodnutia Európskym výborom pre ochranu údajov
Lehota na prijatie rozhodnutia podľa čl. 65 ods. 1 nariadenia
Postup Európskeho výboru pre ochranu údajov pri zmeškaní lehôt podľa čl. 65 ods. 2 nariadenia
Obmedzenie prijatia rozhodnutia počas plynutia lehôt podľa čl. 65 ods. 2 a 3 nariadenia
Oznamovacia a informačná povinnosť Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
Činnosť vedúceho alebo iného dozorného orgánu po prijatí konečného rozhodnutia

Článok 66 - Postup pre naliehavé prípady

Prijatie predbežných opatrení dotknutým dozorným orgánom
Vydanie naliehavého stanoviska alebo záväzného rozhodnutia
Žiadosť o vydanie naliehavého stanoviska
Výnimky v rámci prijatia naliehavého stanoviska alebo naliehavého záväzného rozhodnutia

Článok 67 - Výmena informácií

Právo Komisie prijať vykonávacie akty so všeobecným rozsahom pôsobnosti

Článok 68 - Európsky výbor pre ochranu údajov

Zriadenie Európskeho výboru pre ochranu údajov
Konanie v mene Európskeho výboru pre ochranu údajov
Zloženie Európskeho výboru pre ochranu údajov
Určenie spoločného zástupcu viacerých dozorných orgánov pre účely Európskeho výboru pre ochranu údajov
Účasť Komisie na zasadnutiach Európskeho výboru pre ochranu údajov
Rozsah právomoci Európskeho dozorného úradníka v rámci čl. 65 nariadenia

Článok 69 - Nezávislosť

Nezávislosť Európskeho výboru pre ochranu údajov
Osobitné ustanovenia o nezávislosti činnosti Európskeho výboru pre ochranu údajov

Článok 70 - Úlohy výboru

Rozsah činnosti a základné právomoci Európskeho výboru pre ochranu údajov
Určenie lehoty Komisiou
Zverejňovanie stanovísk, usmernení, odporúčaní a najlepších postupov Európskym výborom pre ochranu údajov
Konzultácie Európskeho výboru pre ochranu údajov so zainteresovanými stranami

Článok 71 - Správy

Výročná správa Európskeho výboru pre ochranu údajov o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní v Únii
Obsah výročnej správy Európskeho výboru pre ochranu údajov

Článok 72 - Postup

Prijímanie rozhodnutí Európskym výborom pre ochranu údajov
Rokovací poriadok Európskeho výboru pre ochranu údajov

Článok 73 - Predseda

Voľba Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
Funkčné obdobie Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov

Článok 74 - Úlohy predsedu

Úlohy Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
Rozdelenie úloh medzi Predsedom a Podpredsedom Európskeho výboru pre ochranu údajov

Článok 75 - Sekretariát

Sekretariát Európskeho výboru pre ochranu údajov
Plnenie úloh sekretariátu Európskeho výboru pre ochranu údajov
Personál Európskeho dozorného úradníka
Spolupráca Európskeho výboru pre ochranu údajov a Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov
Rozsah spolupráce Európskeho výboru pre ochranu údajov a sekretariátu
Rozsah zodpovednosti sekretariátu Európskeho výboru pre ochranu údajov

Článok 76 - Dôvernosť informácií

Dôverné zasadnutia Európskeho výboru pre ochranu údajov
Prístup k dokumentom Európskeho výboru pre ochranu údajov