Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obmedzenie vo veci prijatia rozhodnutia dozorným orgánom
Citácia
Príslušný dozorný orgán neprijme svoj návrh rozhodnutia uvedený v odseku 1 v lehote uvedenej v odseku 3.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 2, Článok 64, odsek 6
Predmet regulácie Stanovisko výboru (Článok 64, Oddiel 2, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Zákaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883de