Základné informácie o regulácii

Regulácia
Funkčné obdobie Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
Citácia

Funkčné obdobie predsedu a podpredsedov je päť rokov a je jedenkrát obnoviteľné.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 3, Článok 73, odsek 2
Predmet regulácie Predseda (Článok 73, Oddiel 3, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Podpredseda Európskeho výboru pre ochranu údajov
Predseda Európskeho výboru pre ochranu údajov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88457