Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zloženie Európskeho výboru pre ochranu údajov
Citácia

Výbor pozostáva z vedúceho predstaviteľa jedného dozorného orgánu každého členského štátu a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, alebo ich zástupcov.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 3, Článok 68, odsek 3
Predmet regulácie Európsky výbor pre ochranu údajov (Článok 68, Oddiel 3, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Európsky výbor pre ochranu údajov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88453