Základné informácie o regulácii

Regulácia
Informačná povinnosť Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
Citácia

Predseda výboru bez zbytočného odkladu informuje elektronickými prostriedkami:
a) členov výboru a Komisiu o všetkých relevantných informáciách, ktoré mu boli oznámené, pričom používa štandardizovaný formát. Sekretariát výboru podľa potreby poskytne preklady relevantných informácií a
b) dozorný orgán uvedený v odseku 1, a prípadne v odseku 2, a Komisiu o stanovisku a zverejní ho.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 2, Článok 64, odsek 5
Predmet regulácie Stanovisko výboru (Článok 64, Oddiel 2, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Predseda Európskeho výboru pre ochranu údajov
Nepriame právo Člen Európskeho výboru pre ochranu osobných údajov
Európska komisia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883de