Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zverejňovanie stanovísk, usmernení, odporúčaní a najlepších postupov Európskym výborom pre ochranu údajov
Citácia

Výbor zasiela svoje stanoviská, usmernenia, odporúčania a najlepšie postupy Komisii a výboru uvedenému v článku 93 a zverejňuje ich.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 3, Článok 70, odsek 3
Predmet regulácie Úlohy výboru (Článok 70, Oddiel 3, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Európsky výbor pre ochranu údajov
Nepriame právo Európska komisia
Verejnosť
Výbor uvedený v čl. 93 nariadenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883f5