Základné informácie o regulácii

Regulácia
Náhrada škody spôsobenej personálom vysielajúceho dozorného orgánu
Citácia
Členský štát, na území ktorého bola škoda spôsobená, nahradí túto škodu za rovnakých podmienok, ktoré sa vzťahujú na škodu spôsobenú jeho vlastným personálom. Členský štát vysielajúceho dozorného orgánu, ktorého personál spôsobil škodu akejkoľvek osobe na území iného členského štátu, v plnom rozsahu uhradí tomuto inému členskému štátu akúkoľvek sumu, ktorú vyplatil osobám, ktoré majú na to v ich mene nárok.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 1, Článok 62, odsek 5
Predmet regulácie Spoločné operácie dozorných orgánov (Článok 62, Oddiel 1, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Členské štáty
Nepriame právo Iný členský štát (prijímajúci členský štát ak nahradil škodu za vysielajúci členský štát)
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8843a