Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oznamovacia povinnosť vedúceho dozorného orgánu v prípade prijatia podanej žiadosti
Citácia
Vedúci dozorný orgán rozhodnutie prijme a oznámi ho hlavnej prevádzkarni alebo jedinej prevádzkarni prevádzkovateľa, prípadne sprostredkovateľa, a o danom rozhodnutí vrátane zhrnutia relevantných faktov a dôvodov informuje iné dotknuté dozorné orgány a výbor. Dozorný orgán, na ktorom sa sťažnosť podala, informuje sťažovateľa o rozhodnutí.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 1, Článok 60, odsek 7
Predmet regulácie Právomoci (Článok 60, Oddiel 1, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Vedúci dozorný orgán
Nepriame právo Hlavná prevádzkareň alebo jediná prevádzkareň prevádzkovateľa prípadne sprostredkovateľa
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88426