Základné informácie o regulácii

Regulácia
Výnimky v rámci prijatia naliehavého stanoviska alebo naliehavého záväzného rozhodnutia
Citácia
Odchylne od článku 64 ods. 3 a článku 65 ods. 2 sa naliehavé stanovisko alebo naliehavé záväzné rozhodnutie uvedené v odsekoch 2 a 3 tohto článku prijme do dvoch týždňov jednoduchou väčšinou členov výboru.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 2, Článok 66, odsek 4
Predmet regulácie Postup pre naliehavé prípady (Článok 66, Oddiel 2, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Dozorný orgán
Európsky výbor pre ochranu údajov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8843c