Základné informácie o regulácii

Regulácia
Dôverné zasadnutia Európskeho výboru pre ochranu údajov
Citácia

Ak to výbor považuje za potrebné, sú jeho zasadnutia dôverné v súlade s jeho rokovacím poriadkom.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 3, Článok 76, odsek 1
Predmet regulácie Dôvernosť informácií (Článok 76, Oddiel 3, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Nepriame právo Európsky výbor pre ochranu údajov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883c0