Základné informácie o regulácii

Regulácia
Rozsah zodpovednosti sekretariátu Európskeho výboru pre ochranu údajov
Citácia

Sekretariát je zodpovedný najmä za:
a) plnenie každodenných úloh výboru;
b) komunikáciu medzi členmi výboru, jeho predsedom a Komisiou;
c) komunikáciu s ostatnými inštitúciami a verejnosťou;
d) používanie elektronických prostriedkov na internú a externú komunikáciu;
e) preklady relevantných informácií;
f) prípravu zasadnutí výboru a za opatrenia nadväzujúce na tieto zasadnutia;
g) prípravu, formulovanie a uverejňovanie stanovísk, rozhodnutí o urovnaní sporov medzi dozornými orgánmi a iných textov prijatých výborom.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 3, Článok 75, odsek 6
Predmet regulácie Sekretariát (Článok 75, Oddiel 3, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Sekretariát Európskeho výboru pre ochranu osobných údajov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88459