Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vydanie naliehavého stanoviska alebo záväzného rozhodnutia
Citácia
Ak dozorný orgán prijal opatrenie podľa odseku 1 a domnieva sa, že je naliehavo potrebné prijať konečné opatrenia, môže požiadať výbor o naliehavé stanovisko alebo naliehavé záväzné rozhodnutie, pričom uvedie dôvody, prečo takéto stanovisko alebo rozhodnutie požaduje.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 2, Článok 66, odsek 2
Predmet regulácie Postup pre naliehavé prípady (Článok 66, Oddiel 2, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8843c