Základné informácie o regulácii

Regulácia
Rokovací poriadok Európskeho výboru pre ochranu údajov
Citácia

Výbor prijme dvojtretinovou väčšinou svojich členov vlastný rokovací poriadok a stanoví svoje prevádzkové postupy.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 3, Článok 72, odsek 2
Predmet regulácie Postup (Článok 72, Oddiel 3, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Európsky výbor pre ochranu údajov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88456