Základné informácie o regulácii

Regulácia
Prijímanie rozhodnutí Európskym výborom pre ochranu údajov
Citácia

Výbor prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou svojich členov, pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 3, Článok 72, odsek 1
Predmet regulácie Postup (Článok 72, Oddiel 3, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Európsky výbor pre ochranu údajov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88456