Článok 55 - Príslušnosť

Príslušnosť dozorného orgánu na plnenie úloh
Výnimky z uplatňovania čl. 56 nariadenia
Obmedzenie výkonu dozoru v oblasti súdnej moci